ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Arthrostemma ciliatum Pav. ex D. Don

 
Melastomataceae 36 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arthrostemma ciliatum
Arthrostemma ciliatum
Arthrostemma ciliatum
Arthrostemma ciliatum