ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Asarum canadense L.

 
Aristolochiaceae 498 473 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asarum canadense
Asarum canadense
Asarum canadense
Asarum canadense

Asarum caudatum Lindl.

 
Aristolochiaceae 153 143 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asarum caudatum
Asarum caudatum
Asarum caudatum
Asarum caudatum

Asarum europaeum L.

 
Aristolochiaceae 989 855 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asarum europaeum
Asarum europaeum
Asarum europaeum
Asarum europaeum

Asarum lemmonii S.Watson

 
Aristolochiaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Asarum lemmonii
Asarum lemmonii
Asarum lemmonii

Asarum maximum Hemsl. VU

അസാരം മാക്സിമം
Aristolochiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asarum maximum
Asarum maximum