ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aspalathus hispida Thunb.

 
Leguminosae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aspalathus hispida