ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Atriplex argentea Nutt.

 
Amaranthaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex argentea
Atriplex argentea

Atriplex canescens (Pursh) Nutt.

 
Amaranthaceae 95 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex canescens
Atriplex canescens
Atriplex canescens
Atriplex canescens

Atriplex cinerea Poir.

 
Amaranthaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Atriplex cinerea

Atriplex colerei Maire

 
Amaranthaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Atriplex colerei
Atriplex colerei
Atriplex colerei
Atriplex colerei

Atriplex cordobensis Gand. & Stuck.

 
Amaranthaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Atriplex cordobensis
Atriplex cordobensis
Atriplex cordobensis

Atriplex deserticola Phil.

 
Amaranthaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Atriplex deserticola
Atriplex deserticola
Atriplex deserticola
Atriplex deserticola

Atriplex fruticulosa Jeps.

 
Amaranthaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex fruticulosa
Atriplex fruticulosa
Atriplex fruticulosa

Atriplex glabriuscula Edmondston

 
Amaranthaceae 78 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex glabriuscula
Atriplex glabriuscula
Atriplex glabriuscula
Atriplex glabriuscula

Atriplex glauca L.

 
Amaranthaceae 43 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex glauca
Atriplex glauca
Atriplex glauca
Atriplex glauca

Atriplex halimus L.

 
Amaranthaceae 1,606 1,160 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex halimus
Atriplex halimus
Atriplex halimus
Atriplex halimus

Atriplex hortensis L.

 
Amaranthaceae 497 393 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis

Atriplex imbricata (Moq.) D.Dietr.

 
Amaranthaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex imbricata
Atriplex imbricata
Atriplex imbricata
Atriplex imbricata

Atriplex laciniata L.

 
Amaranthaceae 286 163 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex laciniata
Atriplex laciniata
Atriplex laciniata
Atriplex laciniata

Atriplex littoralis L.

 
Amaranthaceae 145 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis

Atriplex longipes Drejer

 
Amaranthaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex longipes
Atriplex longipes
Atriplex longipes
Atriplex longipes

Atriplex micrantha Ledeb.

 
Amaranthaceae 37 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex micrantha
Atriplex micrantha
Atriplex micrantha
Atriplex micrantha

Atriplex muelleri Benth.

 
Amaranthaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Atriplex muelleri
Atriplex muelleri
Atriplex muelleri

Atriplex oblongifolia Waldst. & Kit.

 
Amaranthaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex oblongifolia
Atriplex oblongifolia

Atriplex obovata Moq.

 
Amaranthaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex obovata
Atriplex obovata
Atriplex obovata
Atriplex obovata

Atriplex patula L.

 
Amaranthaceae 319 202 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula

Atriplex portulacoides L.

 
Amaranthaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex portulacoides
Atriplex portulacoides
Atriplex portulacoides
Atriplex portulacoides

Atriplex prostrata Boucher ex DC.

 
Amaranthaceae 814 486 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata

Atriplex rosea L.

 
Amaranthaceae 17 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea

Atriplex sagittata Borkh.

 
Amaranthaceae 25 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata

Atriplex semibaccata R.Br.

 
Amaranthaceae 28 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex semibaccata
Atriplex semibaccata
Atriplex semibaccata
Atriplex semibaccata

Atriplex semilunaris Aellen

 
Amaranthaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Atriplex semilunaris
Atriplex semilunaris
Atriplex semilunaris

Atriplex suberecta Verd.

 
Amaranthaceae 8 1 നിരീക്ഷണം
Atriplex suberecta
Atriplex suberecta
Atriplex suberecta
Atriplex suberecta

Atriplex tatarica L.

 
Amaranthaceae 63 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica

Atriplex undulata (Moq.) D.Dietr.

 
Amaranthaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex undulata
Atriplex undulata
Atriplex undulata
Atriplex undulata