ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Barnardia japonica (Thunb.) Schult. & Schult.f.

 
Asparagaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Barnardia japonica
Barnardia japonica
Barnardia japonica
Barnardia japonica

Barnardia numidica (Poir.) Speta

 
Asparagaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Barnardia numidica
Barnardia numidica
Barnardia numidica