ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Berchemia discolor (Klotzsch) Hemsl. LC

 
Rhamnaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berchemia discolor
Berchemia discolor
Berchemia discolor
Berchemia discolor

Berchemia edgeworthii Lawson

 
Rhamnaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Berchemia edgeworthii

Berchemia zeyheri (Sond.) Grubov LC

 
Rhamnaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berchemia zeyheri
Berchemia zeyheri
Berchemia zeyheri
Berchemia zeyheri