ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bhesa indica (Bedd.) Ding Hou

 
Centroplacaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bhesa indica