ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bivonaea lutea (Biv.) DC.

 
Brassicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bivonaea lutea