ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Blakea gracilis Hemsl.

 
Melastomataceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blakea gracilis
Blakea gracilis
Blakea gracilis

Blakea guatemalensis Donn. Sm.

 
Melastomataceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Blakea guatemalensis
Blakea guatemalensis
Blakea guatemalensis
Blakea guatemalensis

Blakea litoralis L.O. Williams

 
Melastomataceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blakea litoralis
Blakea litoralis
Blakea litoralis
Blakea litoralis

Blakea scarlatina Almeda

 
Melastomataceae 17 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina

Blakea tuberculata Donn. Sm.

 
Melastomataceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Blakea tuberculata

Blakea wilsoniorum Almeda

 
Melastomataceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum