ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter

 
Poaceae 376 209 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis

Bothriochloa bladhii (Retz.) S.T.Blake

 
Poaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bothriochloa bladhii
Bothriochloa bladhii
Bothriochloa bladhii

Bothriochloa insculpta (A.Rich.) A.Camus

 
Poaceae 123 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bothriochloa insculpta
Bothriochloa insculpta
Bothriochloa insculpta
Bothriochloa insculpta

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng

 
Poaceae 417 263 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bothriochloa ischaemum
Bothriochloa ischaemum
Bothriochloa ischaemum
Bothriochloa ischaemum

Bothriochloa laguroides (DC.) Herter

 
Poaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bothriochloa laguroides
Bothriochloa laguroides
Bothriochloa laguroides
Bothriochloa laguroides

Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb.

 
Poaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bothriochloa saccharoides
Bothriochloa saccharoides
Bothriochloa saccharoides