ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Calceolaria biflora Lam.

 
Calceolariaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calceolaria biflora
Calceolaria biflora
Calceolaria biflora
Calceolaria biflora

Calceolaria buchtieniana Kraenzl.

 
Calceolariaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Calceolaria buchtieniana

Calceolaria cavanillesii Phil.

 
Calceolariaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Calceolaria cavanillesii
Calceolaria cavanillesii

Calceolaria crenatiflora Cav.

 
Calceolariaceae 37 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calceolaria crenatiflora
Calceolaria crenatiflora
Calceolaria crenatiflora
Calceolaria crenatiflora

Calceolaria filicaulis Clos

 
Calceolariaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calceolaria filicaulis
Calceolaria filicaulis
Calceolaria filicaulis

Calceolaria germainii Witasek

 
Calceolariaceae 12 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calceolaria germainii
Calceolaria germainii
Calceolaria germainii
Calceolaria germainii

Calceolaria integrifolia L.

 
Calceolariaceae 523 418 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calceolaria integrifolia
Calceolaria integrifolia
Calceolaria integrifolia
Calceolaria integrifolia

Calceolaria meyeniana Phil.

 
Calceolariaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Calceolaria meyeniana
Calceolaria meyeniana
Calceolaria meyeniana

Calceolaria petioalaris Cav.

 
Calceolariaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Calceolaria petioalaris

Calceolaria pinifolia Cav.

 
Calceolariaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calceolaria pinifolia
Calceolaria pinifolia
Calceolaria pinifolia

Calceolaria polyrhiza Cav.

 
Calceolariaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Calceolaria polyrhiza
Calceolaria polyrhiza

Calceolaria tenella Poepp.

 
Calceolariaceae 19 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calceolaria tenella
Calceolaria tenella
Calceolaria tenella
Calceolaria tenella

Calceolaria teucrioides Griseb.

 
Calceolariaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calceolaria teucrioides
Calceolaria teucrioides
Calceolaria teucrioides
Calceolaria teucrioides

Calceolaria tomentosa Ruiz & Pav.

 
Calceolariaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Calceolaria tomentosa

Calceolaria tripartita Ruiz & Pav.

 
Calceolariaceae 28 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calceolaria tripartita
Calceolaria tripartita
Calceolaria tripartita
Calceolaria tripartita

Calceolaria uniflora Lam.

കാൽസിയോലേറിയ യൂണിഫ്ലോറ
Calceolariaceae 53 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calceolaria uniflora
Calceolaria uniflora
Calceolaria uniflora
Calceolaria uniflora