ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Camptotheca acuminata Decne.

 
Cornaceae 31 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Camptotheca acuminata
Camptotheca acuminata
Camptotheca acuminata
Camptotheca acuminata