ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Centradenia floribunda Planch.

 
Melastomataceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centradenia floribunda
Centradenia floribunda
Centradenia floribunda
Centradenia floribunda