ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cephalaria alpina (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.

 
Caprifoliaceae 136 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalaria alpina
Cephalaria alpina
Cephalaria alpina
Cephalaria alpina

Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov

 
Caprifoliaceae 217 155 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalaria gigantea
Cephalaria gigantea
Cephalaria gigantea
Cephalaria gigantea

Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.

 
Caprifoliaceae 813 502 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalaria leucantha
Cephalaria leucantha
Cephalaria leucantha
Cephalaria leucantha
Cephalaria syriaca
Cephalaria syriaca