ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ceterach officinarum Willd.

 
Aspleniaceae 43 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceterach officinarum
Ceterach officinarum
Ceterach officinarum
Ceterach officinarum