ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Charianthus alpinus (Sw.) R.A. Howard

 
Melastomataceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Charianthus alpinus
Charianthus alpinus
Charianthus alpinus