ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chrozophora brocchiana (Vis.) Schweinf.

 
Euphorbiaceae 47 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrozophora brocchiana
Chrozophora brocchiana
Chrozophora brocchiana
Chrozophora brocchiana
Chrozophora rottleri
Chrozophora rottleri
Chrozophora rottleri
Chrozophora rottleri

Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss. LC

 
Euphorbiaceae 317 173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrozophora tinctoria
Chrozophora tinctoria
Chrozophora tinctoria
Chrozophora tinctoria