ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.

കുറുക്കൻ പുല്ല്
Poaceae 12 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysopogon aciculatus
Chrysopogon aciculatus
Chrysopogon aciculatus
Chrysopogon aciculatus

Chrysopogon gryllus (L.) Trin.

 
Poaceae 68 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysopogon gryllus
Chrysopogon gryllus
Chrysopogon gryllus
Chrysopogon gryllus

Chrysopogon plumulosus Hochst.

 
Poaceae 166 100 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysopogon plumulosus
Chrysopogon plumulosus
Chrysopogon plumulosus
Chrysopogon plumulosus

Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty

 
Poaceae 33 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysopogon zizanioides
Chrysopogon zizanioides
Chrysopogon zizanioides
Chrysopogon zizanioides