ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.

കുറുക്കൻ പുല്ല്
Poaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysopogon aciculatus
Chrysopogon aciculatus
Chrysopogon aciculatus
Chrysopogon aciculatus

Chrysopogon gryllus (L.) Trin.

 
Poaceae 45 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysopogon gryllus
Chrysopogon gryllus
Chrysopogon gryllus
Chrysopogon gryllus

Chrysopogon plumulosus Hochst.

 
Poaceae 135 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysopogon plumulosus
Chrysopogon plumulosus
Chrysopogon plumulosus
Chrysopogon plumulosus

Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty

 
Poaceae 11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysopogon zizanioides
Chrysopogon zizanioides
Chrysopogon zizanioides
Chrysopogon zizanioides