ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cladrastis kentukea (Dum.Cours.) Rudd LC

 
Leguminosae 44 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cladrastis kentukea
Cladrastis kentukea
Cladrastis kentukea
Cladrastis kentukea

Cladrastis platycarpa (Maxim.) Makino LC

 
Leguminosae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cladrastis platycarpa
Cladrastis platycarpa
Cladrastis platycarpa
Cladrastis platycarpa