ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Craterostigma hirsutum S.Moore

 
Linderniaceae 24 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Craterostigma hirsutum
Craterostigma hirsutum
Craterostigma hirsutum
Craterostigma hirsutum

Craterostigma plantagineum Hochst.

 
Linderniaceae 42 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Craterostigma plantagineum
Craterostigma plantagineum
Craterostigma plantagineum
Craterostigma plantagineum

Craterostigma pumilum Hochst.

 
Linderniaceae 31 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Craterostigma pumilum
Craterostigma pumilum
Craterostigma pumilum
Craterostigma pumilum