ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Davidia involucrata Baill.

ഡേവിഡിയ ഇൻവോലുക്രേറ്റ
Cornaceae 403 275 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Davidia involucrata
Davidia involucrata
Davidia involucrata
Davidia involucrata