ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult.

 
Poaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Digitaria bicornis
Digitaria bicornis
Digitaria bicornis
Digitaria bicornis

Digitaria californica (Benth.) Henrard LC

 
Poaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria californica
Digitaria californica
Digitaria californica

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler

 
Poaceae 69 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris

Digitaria debilis (Desf.) Willd. LC

 
Poaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Digitaria debilis
Digitaria debilis
Digitaria debilis

Digitaria eriantha Steud.

 
Poaceae 14 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria eriantha
Digitaria eriantha
Digitaria eriantha
Digitaria eriantha

Digitaria filiformis (L.) Koeler

 
Poaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria filiformis
Digitaria filiformis
Digitaria filiformis
Digitaria filiformis

Digitaria horizontalis Willd. LC

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria horizontalis
Digitaria horizontalis

Digitaria insularis (L.) Mez ex Ekman LC

 
Poaceae 14 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria insularis
Digitaria insularis
Digitaria insularis
Digitaria insularis

Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl.

 
Poaceae 7 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria ischaemum
Digitaria ischaemum
Digitaria ischaemum
Digitaria ischaemum

Digitaria macroblephara (Hack.) Paoli

 
Poaceae 62 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria macroblephara
Digitaria macroblephara
Digitaria macroblephara
Digitaria macroblephara

Digitaria milanjiana (Rendle) Stapf

 
Poaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Digitaria milanjiana
Digitaria milanjiana
Digitaria milanjiana

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

 
Poaceae 1,054 720 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria sanguinalis
Digitaria sanguinalis
Digitaria sanguinalis
Digitaria sanguinalis

Digitaria violascens Link

 
Poaceae 14 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria violascens
Digitaria violascens
Digitaria violascens
Digitaria violascens