ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don VU

 
Dipterocarpaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipterocarpus alatus
Dipterocarpus alatus
Dipterocarpus alatus
Dipterocarpus alatus

Dipterocarpus cornutus Dyer CR

 
Dipterocarpaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Dipterocarpus cornutus
Dipterocarpus cornutus
Dipterocarpus cornutus
Dipterocarpus cornutus

Dipterocarpus costulatus Slooten NT

 
Dipterocarpaceae 14 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipterocarpus costulatus
Dipterocarpus costulatus
Dipterocarpus costulatus
Dipterocarpus costulatus

Dipterocarpus hasseltii Blume

 
Dipterocarpaceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Dipterocarpus hasseltii
Dipterocarpus hasseltii
Dipterocarpus hasseltii
Dipterocarpus hasseltii

Dipterocarpus indicus Bedd. EN

 
Dipterocarpaceae 18 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipterocarpus indicus
Dipterocarpus indicus
Dipterocarpus indicus
Dipterocarpus indicus

Dipterocarpus kerrii King EN

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Dipterocarpus kerrii

Dipterocarpus oblongifolius Blume LR/lc

 
Dipterocarpaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Dipterocarpus oblongifolius
Dipterocarpus oblongifolius
Dipterocarpus oblongifolius
Dipterocarpus oblongifolius

Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. NT

 
Dipterocarpaceae 10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipterocarpus obtusifolius
Dipterocarpus obtusifolius
Dipterocarpus obtusifolius
Dipterocarpus obtusifolius

Dipterocarpus retusus Blume EN

 
Dipterocarpaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipterocarpus retusus
Dipterocarpus retusus

Dipterocarpus sublamellatus Foxw. EN

 
Dipterocarpaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipterocarpus sublamellatus
Dipterocarpus sublamellatus
Dipterocarpus sublamellatus
Dipterocarpus sublamellatus

Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn VU

 
Dipterocarpaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipterocarpus turbinatus
Dipterocarpus turbinatus
Dipterocarpus turbinatus
Dipterocarpus turbinatus

Dipterocarpus verrucosus Foxw. ex Slooten NT

 
Dipterocarpaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipterocarpus verrucosus
Dipterocarpus verrucosus
Dipterocarpus verrucosus
Dipterocarpus verrucosus