ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Eragrostis acutiflora (Kunth) Nees

 
Poaceae 12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis acutiflora
Eragrostis acutiflora
Eragrostis acutiflora
Eragrostis acutiflora

Eragrostis airoides Nees

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis airoides

Eragrostis aspera (Jacq.) Nees

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis aspera

Eragrostis barrelieri Daveau

 
Poaceae 22 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis barrelieri
Eragrostis barrelieri
Eragrostis barrelieri
Eragrostis barrelieri

Eragrostis capensis (Thunb.) Trin.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis capensis

Eragrostis cilianensis (All.) Janch.

 
Poaceae 18 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis
Eragrostis cilianensis
Eragrostis cilianensis
Eragrostis cilianensis

Eragrostis ciliaris (L.) R.Br.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis ciliaris

Eragrostis cumingii Steud.

 
Poaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis cumingii
Eragrostis cumingii
Eragrostis cumingii
Eragrostis cumingii

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees

 
Poaceae 33 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula

Eragrostis cylindriflora Hochst.

 
Poaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis cylindriflora
Eragrostis cylindriflora
Eragrostis cylindriflora

Eragrostis heteromera Stapf

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis heteromera

Eragrostis japonica (Thunb.) Trin. LC

 
Poaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis japonica
Eragrostis japonica
Eragrostis japonica
Eragrostis japonica

Eragrostis lehmanniana Nees

 
Poaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis lehmanniana
Eragrostis lehmanniana
Eragrostis lehmanniana

Eragrostis mexicana (Hornem.) Link

 
Poaceae 23 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis mexicana
Eragrostis mexicana
Eragrostis mexicana
Eragrostis mexicana

Eragrostis minor Host

 
Poaceae 126 93 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis minor
Eragrostis minor
Eragrostis minor
Eragrostis minor

Eragrostis multicaulis Steud.

 
Poaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis multicaulis
Eragrostis multicaulis
Eragrostis multicaulis

Eragrostis nigricans (Kunth) Steud.

 
Poaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans

Eragrostis papposa (Desf. ex Roem. & Schult.) Steud.

 
Poaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis papposa
Eragrostis papposa
Eragrostis papposa
Eragrostis papposa

Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees

 
Poaceae 25 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis pectinacea
Eragrostis pectinacea
Eragrostis pectinacea
Eragrostis pectinacea

Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 32 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis pilosa
Eragrostis pilosa
Eragrostis pilosa
Eragrostis pilosa

Eragrostis plana Nees

 
Poaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis plana
Eragrostis plana
Eragrostis plana
Eragrostis plana

Eragrostis prolifera (Sw.) Steud. LC

 
Poaceae 16 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis prolifera
Eragrostis prolifera
Eragrostis prolifera
Eragrostis prolifera

Eragrostis racemosa (Thunb.) Steud.

 
Poaceae 20 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis racemosa
Eragrostis racemosa
Eragrostis racemosa
Eragrostis racemosa

Eragrostis spectabilis (Pursh) Steud.

 
Poaceae 73 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis spectabilis
Eragrostis spectabilis
Eragrostis spectabilis
Eragrostis spectabilis

Eragrostis stolonifera A.Camus EN

 
Poaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis stolonifera
Eragrostis stolonifera
Eragrostis stolonifera
Eragrostis stolonifera

Eragrostis superba Peyr.

 
Poaceae 149 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis superba
Eragrostis superba
Eragrostis superba
Eragrostis superba

Eragrostis tenellula (Kunth) Steud.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis tenellula

Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. LC

 
Poaceae 40 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis unioloides
Eragrostis unioloides
Eragrostis unioloides
Eragrostis unioloides

Eragrostis variabilis (Gaudich.) Steud.

 
Poaceae 12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis variabilis
Eragrostis variabilis
Eragrostis variabilis
Eragrostis variabilis