ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Eragrostis acutiflora (Kunth) Nees

 
Poaceae 12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis acutiflora
Eragrostis acutiflora
Eragrostis acutiflora
Eragrostis acutiflora

Eragrostis airoides Nees

 
Poaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis airoides
Eragrostis airoides
Eragrostis airoides
Eragrostis airoides

Eragrostis aspera (Jacq.) Nees

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis aspera

Eragrostis barrelieri Daveau

 
Poaceae 40 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis barrelieri
Eragrostis barrelieri
Eragrostis barrelieri
Eragrostis barrelieri

Eragrostis capensis (Thunb.) Trin.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis capensis

Eragrostis cilianensis (All.) Janch.

 
Poaceae 52 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis
Eragrostis cilianensis
Eragrostis cilianensis
Eragrostis cilianensis

Eragrostis ciliaris (L.) R.Br.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis ciliaris

Eragrostis cumingii Steud.

 
Poaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis cumingii
Eragrostis cumingii
Eragrostis cumingii
Eragrostis cumingii

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees

 
Poaceae 36 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula

Eragrostis cylindriflora Hochst.

 
Poaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis cylindriflora
Eragrostis cylindriflora
Eragrostis cylindriflora
Eragrostis cylindriflora

Eragrostis exasperata Peter

 
Poaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis exasperata
Eragrostis exasperata

Eragrostis heteromera Stapf

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis heteromera

Eragrostis japonica (Thunb.) Trin. LC

 
Poaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis japonica
Eragrostis japonica
Eragrostis japonica
Eragrostis japonica

Eragrostis lehmanniana Nees

 
Poaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis lehmanniana
Eragrostis lehmanniana
Eragrostis lehmanniana
Eragrostis lehmanniana

Eragrostis mexicana (Hornem.) Link

 
Poaceae 24 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis mexicana
Eragrostis mexicana
Eragrostis mexicana
Eragrostis mexicana

Eragrostis minor Host

 
Poaceae 180 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis minor
Eragrostis minor
Eragrostis minor
Eragrostis minor

Eragrostis multicaulis Steud.

 
Poaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis multicaulis
Eragrostis multicaulis
Eragrostis multicaulis

Eragrostis nigra Nees ex Steud.

 
Poaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis nigra
Eragrostis nigra
Eragrostis nigra
Eragrostis nigra

Eragrostis nigricans (Kunth) Steud.

 
Poaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans

Eragrostis papposa (Desf. ex Roem. & Schult.) Steud.

 
Poaceae 11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis papposa
Eragrostis papposa
Eragrostis papposa
Eragrostis papposa

Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees

 
Poaceae 26 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis pectinacea
Eragrostis pectinacea
Eragrostis pectinacea
Eragrostis pectinacea

Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 37 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis pilosa
Eragrostis pilosa
Eragrostis pilosa
Eragrostis pilosa

Eragrostis plana Nees

 
Poaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis plana
Eragrostis plana
Eragrostis plana
Eragrostis plana

Eragrostis prolifera (Sw.) Steud. LC

 
Poaceae 9 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis prolifera
Eragrostis prolifera
Eragrostis prolifera
Eragrostis prolifera

Eragrostis racemosa (Thunb.) Steud.

 
Poaceae 34 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis racemosa
Eragrostis racemosa
Eragrostis racemosa
Eragrostis racemosa

Eragrostis spectabilis (Pursh) Steud.

 
Poaceae 119 98 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis spectabilis
Eragrostis spectabilis
Eragrostis spectabilis
Eragrostis spectabilis

Eragrostis stolonifera A.Camus EN

 
Poaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis stolonifera
Eragrostis stolonifera
Eragrostis stolonifera
Eragrostis stolonifera

Eragrostis superba Peyr.

 
Poaceae 188 113 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis superba
Eragrostis superba
Eragrostis superba
Eragrostis superba

Eragrostis tef (Zucc.) Trotter

 
Poaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis tef
Eragrostis tef
Eragrostis tef

Eragrostis tenellula (Kunth) Steud.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis tenellula

Eragrostis tremula Hochst. ex Steud.

 
Poaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis tremula
Eragrostis tremula
Eragrostis tremula

Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. LC

 
Poaceae 61 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis unioloides
Eragrostis unioloides
Eragrostis unioloides
Eragrostis unioloides

Eragrostis variabilis (Gaudich.) Steud.

 
Poaceae 12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis variabilis
Eragrostis variabilis
Eragrostis variabilis
Eragrostis variabilis