ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Fagonia arabica L.

 
Zygophyllaceae 49 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagonia arabica
Fagonia arabica
Fagonia arabica
Fagonia arabica

Fagonia bruguieri DC.

 
Zygophyllaceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagonia bruguieri
Fagonia bruguieri
Fagonia bruguieri
Fagonia bruguieri

Fagonia chilensis Hook. & Arn.

 
Zygophyllaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Fagonia chilensis

Fagonia cretica L.

ധന്വയാസം
Zygophyllaceae 488 329 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagonia cretica
Fagonia cretica
Fagonia cretica
Fagonia cretica

Fagonia glutinosa Delile

 
Zygophyllaceae 15 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagonia glutinosa
Fagonia glutinosa
Fagonia glutinosa
Fagonia glutinosa

Fagonia harpago Emb. & Maire

 
Zygophyllaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Fagonia harpago
Fagonia harpago
Fagonia harpago
Fagonia harpago

Fagonia indica Burm.f.

 
Zygophyllaceae 62 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagonia indica
Fagonia indica
Fagonia indica
Fagonia indica

Fagonia laevis Standl.

 
Zygophyllaceae 43 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagonia laevis
Fagonia laevis
Fagonia laevis
Fagonia laevis

Fagonia latifolia Delile

 
Zygophyllaceae 29 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia

Fagonia mollis Delile

 
Zygophyllaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagonia mollis
Fagonia mollis
Fagonia mollis

Fagonia pachyacantha Rydb.

 
Zygophyllaceae 19 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagonia pachyacantha
Fagonia pachyacantha
Fagonia pachyacantha
Fagonia pachyacantha

Fagonia zilloides Humbert

 
Zygophyllaceae 39 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagonia zilloides
Fagonia zilloides
Fagonia zilloides
Fagonia zilloides