ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gloeospermum sphaerocarpum Triana & Planch. LC

 
Violaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gloeospermum sphaerocarpum
Gloeospermum sphaerocarpum
Gloeospermum sphaerocarpum
Gloeospermum sphaerocarpum