ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gonospermum canariense (DC.) Less.

 
Compositae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gonospermum canariense
Gonospermum canariense
Gonospermum canariense

Gonospermum ferulaceum (Webb & Berthel.) Febles

 
Compositae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gonospermum ferulaceum
Gonospermum ferulaceum
Gonospermum ferulaceum
Gonospermum ferulaceum

Gonospermum gomerae Bolle

 
Compositae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gonospermum gomerae
Gonospermum gomerae

Gonospermum revolutum (C.Sm. ex Buch) Sch.Bip.

 
Compositae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gonospermum revolutum
Gonospermum revolutum
Gonospermum revolutum