ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Griselinia jodinifolia (Griseb.) Taub.

 
Cornaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Griselinia jodinifolia
Griselinia jodinifolia
Griselinia jodinifolia

Griselinia littoralis (Raoul) Raoul

 
Cornaceae 251 199 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Griselinia littoralis
Griselinia littoralis
Griselinia littoralis
Griselinia littoralis

Griselinia lucida (J.R.Forst. & G.Forst.) G.Forst.

 
Cornaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Griselinia lucida
Griselinia lucida
Griselinia lucida
Griselinia lucida

Griselinia racemosa (Phil.) Taub.

 
Cornaceae 40 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Griselinia racemosa
Griselinia racemosa
Griselinia racemosa
Griselinia racemosa