ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.

പഴുതാരകാളി
Ophioglossaceae 14 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Helminthostachys zeylanica
Helminthostachys zeylanica
Helminthostachys zeylanica
Helminthostachys zeylanica