ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Heterotis rotundifolia (Sm.) Jacq.-Fél. LC

വള്ളി അതിരാണി
Melastomataceae 41 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heterotis rotundifolia
Heterotis rotundifolia
Heterotis rotundifolia
Heterotis rotundifolia