ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hexastylis rhombiformis Gaddy

 
Aristolochiaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hexastylis rhombiformis
Hexastylis rhombiformis
Hexastylis rhombiformis