ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern

 
Malvaceae 281 226 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella

Hibiscus aculeatus Walter

 
Malvaceae 28 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus aculeatus
Hibiscus aculeatus
Hibiscus aculeatus
Hibiscus aculeatus

Hibiscus aponeurus Sprague & Hutch.

 
Malvaceae 88 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus aponeurus
Hibiscus aponeurus
Hibiscus aponeurus
Hibiscus aponeurus

Hibiscus arnottianus A. Gray EN

 
Malvaceae 36 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus arnottianus
Hibiscus arnottianus
Hibiscus arnottianus
Hibiscus arnottianus

Hibiscus bojerianus Baill. VU

 
Malvaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hibiscus bojerianus

Hibiscus calyphyllus Cav. LC

 
Malvaceae 83 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus calyphyllus
Hibiscus calyphyllus
Hibiscus calyphyllus
Hibiscus calyphyllus

Hibiscus cannabinus L.

മെസ്റ്റ
Malvaceae 216 143 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus cannabinus
Hibiscus cannabinus
Hibiscus cannabinus
Hibiscus cannabinus

Hibiscus clayi O. Deg. & I. Deg.

 
Malvaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus clayi
Hibiscus clayi
Hibiscus clayi
Hibiscus clayi

Hibiscus coulteri Harv. ex A. Gray

 
Malvaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus coulteri
Hibiscus coulteri
Hibiscus coulteri
Hibiscus coulteri

Hibiscus denudatus Benth.

 
Malvaceae 36 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus denudatus
Hibiscus denudatus
Hibiscus denudatus
Hibiscus denudatus

Hibiscus diversifolius Jacq.

 
Malvaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus diversifolius
Hibiscus diversifolius
Hibiscus diversifolius
Hibiscus diversifolius

Hibiscus elatus Sw. LC

 
Malvaceae 58 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus elatus
Hibiscus elatus
Hibiscus elatus
Hibiscus elatus

Hibiscus grandiflorus Michx.

 
Malvaceae 23 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus grandiflorus
Hibiscus grandiflorus
Hibiscus grandiflorus
Hibiscus grandiflorus

Hibiscus hamabo Siebold & Zucc.

 
Malvaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hibiscus hamabo

Hibiscus heterophyllus Vent. LC

 
Malvaceae 9 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus heterophyllus
Hibiscus heterophyllus
Hibiscus heterophyllus
Hibiscus heterophyllus

Hibiscus laevis All.

 
Malvaceae 58 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus laevis
Hibiscus laevis
Hibiscus laevis
Hibiscus laevis

Hibiscus lasiocarpos Cav.

 
Malvaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus lasiocarpos
Hibiscus lasiocarpos
Hibiscus lasiocarpos
Hibiscus lasiocarpos

Hibiscus martianus Zucc.

 
Malvaceae 29 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus martianus
Hibiscus martianus
Hibiscus martianus
Hibiscus martianus

Hibiscus micranthus L.f.

 
Malvaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hibiscus micranthus

Hibiscus militaris Cav.

 
Malvaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hibiscus militaris

Hibiscus moscheutos L. LC

ഹൈബിസ്കസ് മോസ്ക്യൂോടോസ്
Malvaceae 1,296 1,128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus moscheutos
Hibiscus moscheutos
Hibiscus moscheutos
Hibiscus moscheutos

Hibiscus mutabilis L.

ചേഞ്ച് റോസ്
Malvaceae 619 443 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis

Hibiscus newhousei Roe

 
Malvaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hibiscus newhousei

Hibiscus palustris L.

 
Malvaceae 1,081 893 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus palustris
Hibiscus palustris
Hibiscus palustris
Hibiscus palustris

Hibiscus phoeniceus Jacq.

 
Malvaceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus phoeniceus
Hibiscus phoeniceus
Hibiscus phoeniceus
Hibiscus phoeniceus

Hibiscus poeppigii (Spreng.) Garcke

 
Malvaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus poeppigii
Hibiscus poeppigii

Hibiscus pycnostemon Hochr.

 
Malvaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus pycnostemon
Hibiscus pycnostemon
Hibiscus pycnostemon
Hibiscus pycnostemon

Hibiscus radiatus Cav.

 
Malvaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus radiatus
Hibiscus radiatus

Hibiscus rosa-sinensis L.

ചുവന്ന ചെമ്പരത്തി
Malvaceae 13,186 11,458 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis

Hibiscus sabdariffa L.

പുളിവെണ്ട
Malvaceae 489 380 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus sabdariffa
Hibiscus sabdariffa
Hibiscus sabdariffa
Hibiscus sabdariffa

Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f.

 
Malvaceae 316 268 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus

Hibiscus semilobatus Chapm.

 
Malvaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Hibiscus semilobatus
Hibiscus semilobatus

Hibiscus sinosyriacus L.H. Bailey

 
Malvaceae 9 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus sinosyriacus
Hibiscus sinosyriacus
Hibiscus sinosyriacus
Hibiscus sinosyriacus

Hibiscus striatus Cav.

 
Malvaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus striatus
Hibiscus striatus
Hibiscus striatus
Hibiscus striatus

Hibiscus surattensis L.

 
Malvaceae 41 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus surattensis
Hibiscus surattensis
Hibiscus surattensis
Hibiscus surattensis

Hibiscus syriacus L.

 
Malvaceae 14,356 11,572 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus syriacus
Hibiscus syriacus
Hibiscus syriacus
Hibiscus syriacus

Hibiscus tilliaceus L. LC

 
Malvaceae 53 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus tilliaceus
Hibiscus tilliaceus
Hibiscus tilliaceus
Hibiscus tilliaceus

Hibiscus trionum L.

 
Malvaceae 630 481 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum

Hibiscus vitifolius L.

 
Malvaceae 17 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus vitifolius
Hibiscus vitifolius
Hibiscus vitifolius
Hibiscus vitifolius

Hibiscus waimeae A. Heller

 
Malvaceae 12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus waimeae
Hibiscus waimeae
Hibiscus waimeae
Hibiscus waimeae