ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hieracium albiflorum Hook.

 
Compositae 156 150 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium albiflorum
Hieracium albiflorum
Hieracium albiflorum
Hieracium albiflorum

Hieracium alpinum L.

 
Compositae 47 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium alpinum
Hieracium alpinum
Hieracium alpinum
Hieracium alpinum

Hieracium amplexicaule L.

 
Compositae 271 124 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium amplexicaule
Hieracium amplexicaule
Hieracium amplexicaule
Hieracium amplexicaule

Hieracium ardissonei Zahn

 
Compositae 5 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium ardissonei
Hieracium ardissonei
Hieracium ardissonei
Hieracium ardissonei

Hieracium armerioides Arv.-Touv.

 
Compositae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium armerioides

Hieracium atropictum Arv.-Touv. & Gaut.

 
Compositae 8 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium atropictum
Hieracium atropictum
Hieracium atropictum
Hieracium atropictum

Hieracium avilae Kunth

 
Compositae 17 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium avilae
Hieracium avilae
Hieracium avilae
Hieracium avilae

Hieracium bifidum Ser. ex Froel.

 
Compositae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium bifidum

Hieracium bocconei Griseb.

 
Compositae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium bocconei
Hieracium bocconei
Hieracium bocconei
Hieracium bocconei

Hieracium bombycinum Boiss. & Reut. ex Rchb.f.

 
Compositae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium bombycinum
Hieracium bombycinum
Hieracium bombycinum
Hieracium bombycinum

Hieracium bornetii Burnat & Gremli

 
Compositae 5 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium bornetii
Hieracium bornetii
Hieracium bornetii
Hieracium bornetii

Hieracium caesioides Arv.-Touv.

 
Compositae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium caesioides
Hieracium caesioides

Hieracium caesium (Fr.) Fr.

 
Compositae 2 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium caesium
Hieracium caesium

Hieracium candidum Scheele

 
Compositae 3 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium candidum
Hieracium candidum
Hieracium candidum

Hieracium cerdanum Arv.-Touv.

 
Compositae 192 130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium cerdanum
Hieracium cerdanum
Hieracium cerdanum
Hieracium cerdanum

Hieracium chaixianum Arv.-Touv. & Gaut.

 
Compositae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium chaixianum
Hieracium chaixianum
Hieracium chaixianum
Hieracium chaixianum

Hieracium chloropsis Gren. & Godr.

 
Compositae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium chloropsis
Hieracium chloropsis
Hieracium chloropsis
Hieracium chloropsis

Hieracium compositum Lapeyr.

 
Compositae 2 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium compositum
Hieracium compositum

Hieracium dasytrichum Arv.-Touv.

 
Compositae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium dasytrichum

Hieracium dentatum Hoppe

 
Compositae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium dentatum
Hieracium dentatum

Hieracium diaphanoides Lindeb.

 
Compositae 5 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium diaphanoides
Hieracium diaphanoides
Hieracium diaphanoides
Hieracium diaphanoides

Hieracium eriophorum St.-Amans

 
Compositae 80 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium eriophorum
Hieracium eriophorum
Hieracium eriophorum
Hieracium eriophorum

Hieracium favratii Muret ex Gremli

 
Compositae 2 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium favratii
Hieracium favratii

Hieracium gavellei de Retz

 
Compositae 4 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium gavellei
Hieracium gavellei
Hieracium gavellei
Hieracium gavellei

Hieracium glaucinum Jord.

 
Compositae 1,062 638 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium glaucinum
Hieracium glaucinum
Hieracium glaucinum
Hieracium glaucinum

Hieracium glaucopsis Gren. & Godr.

 
Compositae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium glaucopsis
Hieracium glaucopsis

Hieracium glaucum All.

 
Compositae 2 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium glaucum
Hieracium glaucum

Hieracium gronovii Willd ex L.

 
Compositae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium gronovii
Hieracium gronovii
Hieracium gronovii

Hieracium hastile Arv.-Touv. & Gaut.

 
Compositae 2 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium hastile
Hieracium hastile

Hieracium horridum Fr.

 
Compositae 43 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium horridum
Hieracium horridum
Hieracium horridum
Hieracium horridum

Hieracium humile Jacq.

 
Compositae 19 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium humile
Hieracium humile
Hieracium humile
Hieracium humile

Hieracium inuloides Tausch

 
Compositae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium inuloides
Hieracium inuloides
Hieracium inuloides
Hieracium inuloides

Hieracium juranum Rapin

 
Compositae 2 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium juranum
Hieracium juranum

Hieracium jurassicum Griseb.

 
Compositae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium jurassicum
Hieracium jurassicum
Hieracium jurassicum
Hieracium jurassicum

Hieracium kochianum Jord.

 
Compositae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium kochianum
Hieracium kochianum
Hieracium kochianum
Hieracium kochianum

Hieracium lachenalii Suter

 
Compositae 187 125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium lachenalii
Hieracium lachenalii
Hieracium lachenalii
Hieracium lachenalii

Hieracium lawsonii Vill.

 
Compositae 24 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium lawsonii
Hieracium lawsonii
Hieracium lawsonii
Hieracium lawsonii

Hieracium maculatum Schrank

 
Compositae 429 293 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium maculatum
Hieracium maculatum
Hieracium maculatum
Hieracium maculatum

Hieracium megacephalum Nash

 
Compositae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium megacephalum

Hieracium monregalense Burnat & Gremli

 
Compositae 18 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium monregalense
Hieracium monregalense
Hieracium monregalense
Hieracium monregalense

Hieracium murorum C.B.Clarke

 
Compositae 697 496 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium murorum
Hieracium murorum
Hieracium murorum
Hieracium murorum

Hieracium neocerinthe Fr.

 
Compositae 16 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium neocerinthe
Hieracium neocerinthe
Hieracium neocerinthe
Hieracium neocerinthe

Hieracium neopicris Arv.-Touv.

 
Compositae 22 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium neopicris
Hieracium neopicris
Hieracium neopicris
Hieracium neopicris

Hieracium nobile Gren. & Godr.

 
Compositae 46 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium nobile
Hieracium nobile
Hieracium nobile
Hieracium nobile

Hieracium paniculatum L.

 
Compositae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium paniculatum
Hieracium paniculatum
Hieracium paniculatum
Hieracium paniculatum

Hieracium pannosum Boiss.

 
Compositae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium pannosum
Hieracium pannosum
Hieracium pannosum
Hieracium pannosum

Hieracium pedatifolium Omang

 
Compositae 2 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium pedatifolium
Hieracium pedatifolium

Hieracium pedemontanum Burnat & Gremli

 
Compositae 3 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium pedemontanum
Hieracium pedemontanum
Hieracium pedemontanum

Hieracium pellitum Fr.

 
Compositae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium pellitum
Loading...