ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hiptage benghalensis (L.) Kurz LC

മാധവി
Malpighiaceae 116 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hiptage benghalensis
Hiptage benghalensis
Hiptage benghalensis
Hiptage benghalensis