ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hybanthus calceolaria (L.) Oken

 
Violaceae 25 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hybanthus calceolaria
Hybanthus calceolaria
Hybanthus calceolaria
Hybanthus calceolaria

Hybanthus communis (A.St.-Hil.) Taub.

 
Violaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Hybanthus communis
Hybanthus communis

Hybanthus concolor (T.F. Forst.) Spreng.

 
Violaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hybanthus concolor

Hybanthus enneaspermus (L.) F.Muell.

 
Violaceae 14 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hybanthus enneaspermus
Hybanthus enneaspermus
Hybanthus enneaspermus
Hybanthus enneaspermus

Hybanthus guanacastensis Standl.

 
Violaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hybanthus guanacastensis
Hybanthus guanacastensis
Hybanthus guanacastensis
Hybanthus guanacastensis

Hybanthus verticillatus (Ortega) Baill.

 
Violaceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hybanthus verticillatus
Hybanthus verticillatus
Hybanthus verticillatus
Hybanthus verticillatus

Hybanthus yucatanensis Millsp. LC

 
Violaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Hybanthus yucatanensis
Hybanthus yucatanensis
Hybanthus yucatanensis