ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex Laness.

 
Achariaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydnocarpus anthelminthicus
Hydnocarpus anthelminthicus
Hydnocarpus anthelminthicus
Hydnocarpus anthelminthicus

Hydnocarpus wightianus Blume

 
Achariaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hydnocarpus wightianus