ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba

 
Crassulaceae 6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hylotelephium erythrostictum
Hylotelephium erythrostictum
Hylotelephium erythrostictum
Hylotelephium erythrostictum

Hylotelephium spectabile (Boreau) H. Ohba

 
Crassulaceae 967 834 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hylotelephium spectabile
Hylotelephium spectabile
Hylotelephium spectabile
Hylotelephium spectabile

Hylotelephium telephioides (Michx.) H. Ohba

 
Crassulaceae 76 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hylotelephium telephioides
Hylotelephium telephioides
Hylotelephium telephioides
Hylotelephium telephioides