ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ilex affinis Gardner LC

 
Aquifoliaceae 43 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex affinis
Ilex affinis
Ilex affinis
Ilex affinis

Ilex ambigua (Michx.) Torr. LC

 
Aquifoliaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex ambigua
Ilex ambigua

Ilex aquifolium L. LC

 
Aquifoliaceae 11,392 9,211 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium

Ilex bioritsensis Hayata LC

 
Aquifoliaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Ilex bioritsensis
Ilex bioritsensis

Ilex brasiliensis (Spreng.) Loes. LC

 
Aquifoliaceae 19 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex brasiliensis
Ilex brasiliensis
Ilex brasiliensis
Ilex brasiliensis

Ilex brevicuspis Reissek

 
Aquifoliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Ilex brevicuspis

Ilex cassine L. LC

 
Aquifoliaceae 61 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex cassine
Ilex cassine
Ilex cassine
Ilex cassine

Ilex colchica Pojark.

 
Aquifoliaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex colchica
Ilex colchica
Ilex colchica

Ilex coriacea (Pursh) Chapm. LC

 
Aquifoliaceae 15 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex coriacea
Ilex coriacea
Ilex coriacea
Ilex coriacea

Ilex cornuta Lindl. & Paxton LC

 
Aquifoliaceae 333 251 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex cornuta
Ilex cornuta
Ilex cornuta
Ilex cornuta

Ilex costaricensis Donn.Sm.

 
Aquifoliaceae 18 1 നിരീക്ഷണം
Ilex costaricensis
Ilex costaricensis
Ilex costaricensis
Ilex costaricensis

Ilex crenata Thunb.

 
Aquifoliaceae 269 202 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex crenata
Ilex crenata
Ilex crenata
Ilex crenata

Ilex decidua Walter LC

 
Aquifoliaceae 274 223 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex decidua
Ilex decidua
Ilex decidua
Ilex decidua

Ilex dipyrena Wall. LC

 
Aquifoliaceae 40 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex dipyrena
Ilex dipyrena
Ilex dipyrena
Ilex dipyrena

Ilex excelsa (Wall.) Voigt LC

 
Aquifoliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Ilex excelsa

Ilex fragilis Hook.f. LC

 
Aquifoliaceae 14 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex fragilis
Ilex fragilis
Ilex fragilis
Ilex fragilis

Ilex glabra (L.) A. Gray LC

 
Aquifoliaceae 102 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex glabra
Ilex glabra
Ilex glabra
Ilex glabra

Ilex guianensis (Aubl.) Kuntze LC

 
Aquifoliaceae 21 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex guianensis
Ilex guianensis
Ilex guianensis
Ilex guianensis

Ilex hylonoma Hu & T. Tang LC

 
Aquifoliaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex hylonoma
Ilex hylonoma
Ilex hylonoma
Ilex hylonoma

Ilex inundata Poepp. ex Reissek LC

 
Aquifoliaceae 12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex inundata
Ilex inundata
Ilex inundata
Ilex inundata

Ilex jenmanii Loes. LC

 
Aquifoliaceae 14 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex jenmanii
Ilex jenmanii
Ilex jenmanii
Ilex jenmanii

Ilex lamprophylla Standl. LC

 
Aquifoliaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Ilex lamprophylla
Ilex lamprophylla
Ilex lamprophylla
Ilex lamprophylla

Ilex latifolia Thunb. LC

 
Aquifoliaceae 15 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex latifolia
Ilex latifolia
Ilex latifolia
Ilex latifolia

Ilex laureola Triana

 
Aquifoliaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex laureola
Ilex laureola
Ilex laureola
Ilex laureola

Ilex macfadyenii (Walp.) Rehder LC

 
Aquifoliaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex macfadyenii
Ilex macfadyenii

Ilex martiniana D.Don LC

 
Aquifoliaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex martiniana
Ilex martiniana
Ilex martiniana
Ilex martiniana

Ilex mitis (L.) Radlk. LC

 
Aquifoliaceae 21 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex mitis
Ilex mitis
Ilex mitis
Ilex mitis

Ilex myrtifolia Walter LC

 
Aquifoliaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex myrtifolia
Ilex myrtifolia
Ilex myrtifolia
Ilex myrtifolia

Ilex opaca Aiton LC

 
Aquifoliaceae 946 796 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex opaca
Ilex opaca
Ilex opaca
Ilex opaca

Ilex paraguariensis A.St.-Hil. LR/nt

 
Aquifoliaceae 33 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex paraguariensis
Ilex paraguariensis
Ilex paraguariensis
Ilex paraguariensis

Ilex pedunculosa Miq. LC

 
Aquifoliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Ilex pedunculosa

Ilex perado Aiton LC

 
Aquifoliaceae 19 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex perado
Ilex perado
Ilex perado
Ilex perado

Ilex pernyi Franch. LC

 
Aquifoliaceae 20 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex pernyi
Ilex pernyi
Ilex pernyi
Ilex pernyi

Ilex retusa Klotzsch ex Reissek LC

 
Aquifoliaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex retusa
Ilex retusa
Ilex retusa

Ilex rotunda Thunb. LC

 
Aquifoliaceae 28 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex rotunda
Ilex rotunda
Ilex rotunda
Ilex rotunda

Ilex rugulosa Huber

 
Aquifoliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Ilex rugulosa

Ilex sugerokii Maxim. LC

 
Aquifoliaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Ilex sugerokii
Ilex sugerokii

Ilex theezans Mart.

 
Aquifoliaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex theezans
Ilex theezans
Ilex theezans
Ilex theezans

Ilex verticillata (L.) A. Gray LC

 
Aquifoliaceae 896 723 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex verticillata
Ilex verticillata
Ilex verticillata
Ilex verticillata

Ilex vomitoria Aiton LC

 
Aquifoliaceae 535 440 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex vomitoria
Ilex vomitoria
Ilex vomitoria
Ilex vomitoria

Ilex yunnanensis Franch. LC

 
Aquifoliaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Ilex yunnanensis
Ilex yunnanensis