ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Jovellana punctata Ruiz & Pav.

 
Calceolariaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Jovellana punctata
Jovellana punctata
Jovellana punctata
Jovellana punctata

Jovellana violacea (Cav.) G. Don

 
Calceolariaceae 13 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Jovellana violacea
Jovellana violacea
Jovellana violacea
Jovellana violacea