ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Kalanchoe abrupta Balfour

 
Crassulaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe abrupta
Kalanchoe abrupta

Kalanchoe angustifolia A. Rich.

 
Crassulaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Kalanchoe angustifolia

Kalanchoe aromatica H. Perrier

 
Crassulaceae 13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe aromatica
Kalanchoe aromatica
Kalanchoe aromatica
Kalanchoe aromatica

Kalanchoe beauverdii Raym.-Hamet

 
Crassulaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe beauverdii
Kalanchoe beauverdii
Kalanchoe beauverdii
Kalanchoe beauverdii

Kalanchoe beharensis Drake VU

 
Crassulaceae 745 612 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe beharensis
Kalanchoe beharensis
Kalanchoe beharensis
Kalanchoe beharensis

Kalanchoe bipartita Chiov.

 
Crassulaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Kalanchoe bipartita

Kalanchoe blossfeldiana Poelln.

കലാൻചോ ബ്ലോസ്ഫെൽഡിയാന
Crassulaceae 10,826 9,792 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe blossfeldiana
Kalanchoe blossfeldiana
Kalanchoe blossfeldiana
Kalanchoe blossfeldiana

Kalanchoe bracteata Scott-Elliot

 
Crassulaceae 24 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe bracteata
Kalanchoe bracteata
Kalanchoe bracteata
Kalanchoe bracteata

Kalanchoe ceratophylla Haw.

 
Crassulaceae 70 68 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe ceratophylla
Kalanchoe ceratophylla
Kalanchoe ceratophylla
Kalanchoe ceratophylla

Kalanchoe citrina Schweinf.

 
Crassulaceae 24 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe citrina
Kalanchoe citrina
Kalanchoe citrina
Kalanchoe citrina

Kalanchoe crenata (Andrews) Haw.

 
Crassulaceae 194 176 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe crenata
Kalanchoe crenata
Kalanchoe crenata
Kalanchoe crenata

Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier EN

 
Crassulaceae 3,030 2,778 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe daigremontiana
Kalanchoe daigremontiana
Kalanchoe daigremontiana
Kalanchoe daigremontiana

Kalanchoe densiflora Rolfe

 
Crassulaceae 27 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe densiflora
Kalanchoe densiflora
Kalanchoe densiflora
Kalanchoe densiflora

Kalanchoe dinklagei Rauh

 
Crassulaceae 11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe dinklagei
Kalanchoe dinklagei
Kalanchoe dinklagei
Kalanchoe dinklagei

Kalanchoe eriophylla Hils. & Bojer ex Tul.

 
Crassulaceae 13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe eriophylla
Kalanchoe eriophylla
Kalanchoe eriophylla
Kalanchoe eriophylla

Kalanchoe gastonis-bonnieri Raym.-Hamet & H. Perrier

 
Crassulaceae 229 208 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe gastonis-bonnieri
Kalanchoe gastonis-bonnieri
Kalanchoe gastonis-bonnieri
Kalanchoe gastonis-bonnieri

Kalanchoe grandidieri Baill.

 
Crassulaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe grandidieri
Kalanchoe grandidieri
Kalanchoe grandidieri

Kalanchoe grandiflora Wight & Arn.

 
Crassulaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Kalanchoe grandiflora

Kalanchoe hildebrandtii Baill.

 
Crassulaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Kalanchoe hildebrandtii
Kalanchoe hildebrandtii

Kalanchoe humilis Britten

 
Crassulaceae 86 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe humilis
Kalanchoe humilis
Kalanchoe humilis
Kalanchoe humilis

Kalanchoe integra (Medik.) Kuntze

 
Crassulaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Kalanchoe integra

Kalanchoe integrifolia Baker VU

 
Crassulaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Kalanchoe integrifolia
Kalanchoe integrifolia
Kalanchoe integrifolia
Kalanchoe integrifolia

Kalanchoe kewensis Dyer

 
Crassulaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe kewensis
Kalanchoe kewensis
Kalanchoe kewensis
Kalanchoe kewensis

Kalanchoe laciniata (L.) DC.

 
Crassulaceae 228 200 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe laciniata
Kalanchoe laciniata
Kalanchoe laciniata
Kalanchoe laciniata

Kalanchoe lanceolata (Forssk.) Pers.

 
Crassulaceae 55 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe lanceolata
Kalanchoe lanceolata
Kalanchoe lanceolata
Kalanchoe lanceolata

Kalanchoe lateritia Engl. LC

 
Crassulaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe lateritia
Kalanchoe lateritia
Kalanchoe lateritia
Kalanchoe lateritia

Kalanchoe laxiflora Baker

 
Crassulaceae 1,983 1,809 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe laxiflora
Kalanchoe laxiflora
Kalanchoe laxiflora
Kalanchoe laxiflora

Kalanchoe longiflora Schltr. ex J.M. Wood

 
Crassulaceae 463 427 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe longiflora
Kalanchoe longiflora
Kalanchoe longiflora
Kalanchoe longiflora

Kalanchoe marmorata Baker

 
Crassulaceae 650 589 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe marmorata
Kalanchoe marmorata
Kalanchoe marmorata
Kalanchoe marmorata

Kalanchoe marnieriana H. Jacobsen

 
Crassulaceae 320 301 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe marnieriana
Kalanchoe marnieriana
Kalanchoe marnieriana
Kalanchoe marnieriana

Kalanchoe millotii Raym.-Hamet & H. Perrier

 
Crassulaceae 211 202 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe millotii
Kalanchoe millotii
Kalanchoe millotii
Kalanchoe millotii

Kalanchoe miniata Hilsenb. & Bojer ex Tul.

 
Crassulaceae 43 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe miniata
Kalanchoe miniata
Kalanchoe miniata
Kalanchoe miniata

Kalanchoe nyikae Engl.

 
Crassulaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Kalanchoe nyikae
Kalanchoe nyikae

Kalanchoe orgyalis Baker

 
Crassulaceae 343 306 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe orgyalis
Kalanchoe orgyalis
Kalanchoe orgyalis
Kalanchoe orgyalis

Kalanchoe prittwitzii Engl.

 
Crassulaceae 46 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe prittwitzii
Kalanchoe prittwitzii
Kalanchoe prittwitzii
Kalanchoe prittwitzii

Kalanchoe pumila Baker

 
Crassulaceae 251 232 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe pumila
Kalanchoe pumila
Kalanchoe pumila
Kalanchoe pumila

Kalanchoe rhombopilosa Mannoni & Boiteau

 
Crassulaceae 110 103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe rhombopilosa
Kalanchoe rhombopilosa
Kalanchoe rhombopilosa
Kalanchoe rhombopilosa

Kalanchoe rosei Raym.-Hamet & H. Perrier

 
Crassulaceae 42 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe rosei
Kalanchoe rosei
Kalanchoe rosei
Kalanchoe rosei

Kalanchoe rotundifolia (Haw.) Haw.

 
Crassulaceae 39 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe rotundifolia
Kalanchoe rotundifolia
Kalanchoe rotundifolia
Kalanchoe rotundifolia

Kalanchoe scapigera Welw. ex Britten

 
Crassulaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe scapigera
Kalanchoe scapigera

Kalanchoe serrata Mannoni & Boiteau

 
Crassulaceae 344 322 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe serrata
Kalanchoe serrata
Kalanchoe serrata
Kalanchoe serrata

Kalanchoe sexangularis N.E. Br.

 
Crassulaceae 21 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe sexangularis
Kalanchoe sexangularis
Kalanchoe sexangularis
Kalanchoe sexangularis

Kalanchoe synsepala Baker

 
Crassulaceae 48 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe synsepala
Kalanchoe synsepala
Kalanchoe synsepala
Kalanchoe synsepala

Kalanchoe tetraphylla H. Perrier

 
Crassulaceae 538 487 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe tetraphylla
Kalanchoe tetraphylla
Kalanchoe tetraphylla
Kalanchoe tetraphylla

Kalanchoe tomentosa Baker

 
Crassulaceae 1,809 1,724 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe tomentosa
Kalanchoe tomentosa
Kalanchoe tomentosa
Kalanchoe tomentosa

Kalanchoe uniflora (Stapf) Raym.-Hamet

 
Crassulaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe uniflora
Kalanchoe uniflora
Kalanchoe uniflora
Kalanchoe uniflora

Kalanchoe velutina Welw. ex Britten

 
Crassulaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Kalanchoe velutina
Kalanchoe velutina
Kalanchoe velutina
Kalanchoe velutina