ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lavoisiera imbricata DC.

 
Melastomataceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Lavoisiera imbricata
Lavoisiera imbricata