ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LC

 
Linderniaceae 6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lindernia ciliata
Lindernia ciliata
Lindernia ciliata
Lindernia ciliata

Lindernia crustacea (L.) F.Muell. LC

 
Linderniaceae 46 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lindernia crustacea
Lindernia crustacea
Lindernia crustacea
Lindernia crustacea

Lindernia diffusa (L.) Wettst. LC

 
Linderniaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Lindernia diffusa

Lindernia dubia (L.) Pennell LC

 
Linderniaceae 182 108 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lindernia dubia
Lindernia dubia
Lindernia dubia
Lindernia dubia

Lindernia grandiflora Nutt.

 
Linderniaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lindernia grandiflora
Lindernia grandiflora
Lindernia grandiflora