ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Loreya mespiloides Miq.

 
Melastomataceae 24 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loreya mespiloides
Loreya mespiloides
Loreya mespiloides
Loreya mespiloides