ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lycianthes acapulcensis (Baill.) D'Arcy

 
Solanaceae 10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycianthes acapulcensis
Lycianthes acapulcensis
Lycianthes acapulcensis
Lycianthes acapulcensis

Lycianthes ferruginea Bitter

 
Solanaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycianthes ferruginea
Lycianthes ferruginea
Lycianthes ferruginea
Lycianthes ferruginea

Lycianthes heteroclita (Sendtn.) Bitter LC

 
Solanaceae 15 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycianthes heteroclita
Lycianthes heteroclita
Lycianthes heteroclita
Lycianthes heteroclita

Lycianthes lycioides (L.) Hassl.

 
Solanaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Lycianthes lycioides

Lycianthes multiflora Bitter

 
Solanaceae 63 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycianthes multiflora
Lycianthes multiflora
Lycianthes multiflora
Lycianthes multiflora

Lycianthes pauciflora (Vahl) Bitter

 
Solanaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Lycianthes pauciflora
Lycianthes pauciflora

Lycianthes rantonnei (Carrière) Bitter

 
Solanaceae 17 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycianthes rantonnei
Lycianthes rantonnei
Lycianthes rantonnei
Lycianthes rantonnei

Lycianthes rantonnetii (Carrière ex Lesc.) Bitter

 
Solanaceae 1,033 791 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycianthes rantonnetii
Lycianthes rantonnetii
Lycianthes rantonnetii
Lycianthes rantonnetii

Lycianthes sanctaeclarae (Greenm.) D'Arcy

 
Solanaceae 22 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycianthes sanctaeclarae
Lycianthes sanctaeclarae
Lycianthes sanctaeclarae
Lycianthes sanctaeclarae