ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Mandevilla arcuata A.H.Gentry

 
Apocynaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Mandevilla arcuata

Mandevilla boliviensis (Hook.f.) Woodson

 
Apocynaceae 6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mandevilla boliviensis
Mandevilla boliviensis
Mandevilla boliviensis
Mandevilla boliviensis

Mandevilla brachysiphon (Torr.) Pichon

 
Apocynaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Mandevilla brachysiphon

Mandevilla hirsuta (Rich.) K.Schum.

 
Apocynaceae 21 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mandevilla hirsuta
Mandevilla hirsuta
Mandevilla hirsuta
Mandevilla hirsuta

Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson

 
Apocynaceae 4,131 3,553 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mandevilla laxa
Mandevilla laxa
Mandevilla laxa
Mandevilla laxa

Mandevilla macrosiphon (Torr.) Pichon

 
Apocynaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mandevilla macrosiphon
Mandevilla macrosiphon
Mandevilla macrosiphon
Mandevilla macrosiphon

Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson

മാൻഡെവില്ല സാൻഡേരി
Apocynaceae 1,439 1,153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mandevilla sanderi
Mandevilla sanderi
Mandevilla sanderi
Mandevilla sanderi

Mandevilla splendens (Hook.f.) Woodson

 
Apocynaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Mandevilla splendens

Mandevilla subsagittata (Ruiz & Pav.) Woodson

 
Apocynaceae 13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mandevilla subsagittata
Mandevilla subsagittata
Mandevilla subsagittata
Mandevilla subsagittata
Mandevilla veraguasensis
Mandevilla veraguasensis
Mandevilla veraguasensis
Mandevilla veraguasensis

Mandevilla villosa (Miers) Woodson

 
Apocynaceae 8 1 നിരീക്ഷണം
Mandevilla villosa
Mandevilla villosa
Mandevilla villosa
Mandevilla villosa