ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Maytenus acuminata (L.f.) Loes. LC

 
Celastraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Maytenus acuminata

Maytenus boaria Molina LC

 
Celastraceae 103 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Maytenus boaria
Maytenus boaria
Maytenus boaria
Maytenus boaria

Maytenus disticha (Hook.f.) Urb.

 
Celastraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Maytenus disticha

Maytenus guyanensis Klotzsch ex Reissek LC

 
Celastraceae 10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Maytenus guyanensis
Maytenus guyanensis
Maytenus guyanensis
Maytenus guyanensis

Maytenus hookeri Loes.

 
Celastraceae 15 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Maytenus hookeri
Maytenus hookeri
Maytenus hookeri
Maytenus hookeri

Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek

 
Celastraceae 52 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Maytenus ilicifolia
Maytenus ilicifolia
Maytenus ilicifolia
Maytenus ilicifolia

Maytenus magellanica (Lam.) Hook. f.

 
Celastraceae 9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Maytenus magellanica
Maytenus magellanica
Maytenus magellanica
Maytenus magellanica

Maytenus oblongata Reissek LC

 
Celastraceae 38 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Maytenus oblongata
Maytenus oblongata
Maytenus oblongata
Maytenus oblongata

Maytenus recondita Hammel

 
Celastraceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Maytenus recondita
Maytenus recondita

Maytenus segoviarum Standl. & L.O.Williams

 
Celastraceae 10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Maytenus segoviarum
Maytenus segoviarum
Maytenus segoviarum
Maytenus segoviarum

Maytenus tetragona Griseb.

 
Celastraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Maytenus tetragona

Maytenus undata (Thunb.) Blakelock LC

 
Celastraceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Maytenus undata
Maytenus undata

Maytenus viscifolia Griseb.

 
Celastraceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Maytenus viscifolia
Maytenus viscifolia

Maytenus vitis-idaea Griseb.

 
Celastraceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Maytenus vitis-idaea
Maytenus vitis-idaea
Maytenus vitis-idaea