ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Medinilla formosana Hayata

 
Melastomataceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Medinilla formosana

Medinilla intermedia H. Perrier

 
Melastomataceae 44 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medinilla intermedia
Medinilla intermedia
Medinilla intermedia
Medinilla intermedia

Medinilla magnifica Lindl.

 
Melastomataceae 871 703 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica

Medinilla sedifolia Jum. & H. Perrier

 
Melastomataceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medinilla sedifolia
Medinilla sedifolia
Medinilla sedifolia
Medinilla sedifolia