ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel

 
Myrtaceae 51 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca alternifolia
Melaleuca alternifolia
Melaleuca alternifolia
Melaleuca alternifolia

Melaleuca armillaris (Sol. ex Gaertn.) Sm. LC

 
Myrtaceae 195 103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca armillaris
Melaleuca armillaris
Melaleuca armillaris
Melaleuca armillaris

Melaleuca bracteata F.Muell. DD

 
Myrtaceae 39 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca bracteata
Melaleuca bracteata
Melaleuca bracteata
Melaleuca bracteata

Melaleuca brongniartii Däniker NT

 
Myrtaceae 17 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca brongniartii
Melaleuca brongniartii
Melaleuca brongniartii
Melaleuca brongniartii

Melaleuca cheelii C.T.White

 
Myrtaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Melaleuca cheelii
Melaleuca cheelii

Melaleuca coccinea A.S.George

 
Myrtaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Melaleuca coccinea
Melaleuca coccinea

Melaleuca cuticularis Labill. LC

 
Myrtaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Melaleuca cuticularis
Melaleuca cuticularis
Melaleuca cuticularis
Melaleuca cuticularis

Melaleuca dawsonii Craven LC

 
Myrtaceae 25 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca dawsonii
Melaleuca dawsonii
Melaleuca dawsonii
Melaleuca dawsonii

Melaleuca decora (Salisb.) Britten LC

 
Myrtaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Melaleuca decora
Melaleuca decora
Melaleuca decora
Melaleuca decora

Melaleuca decussata R.Br. LC

 
Myrtaceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca decussata
Melaleuca decussata
Melaleuca decussata
Melaleuca decussata

Melaleuca diosmifolia Andrews

 
Myrtaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca diosmifolia
Melaleuca diosmifolia
Melaleuca diosmifolia
Melaleuca diosmifolia

Melaleuca elliptica Labill.

 
Myrtaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Melaleuca elliptica

Melaleuca ericifolia Sm. LC

 
Myrtaceae 89 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca ericifolia
Melaleuca ericifolia
Melaleuca ericifolia
Melaleuca ericifolia

Melaleuca fulgens R.Br.

 
Myrtaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca fulgens
Melaleuca fulgens
Melaleuca fulgens
Melaleuca fulgens

Melaleuca gibbosa Labill. LC

 
Myrtaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca gibbosa
Melaleuca gibbosa
Melaleuca gibbosa
Melaleuca gibbosa

Melaleuca glaberrima F.Muell.

 
Myrtaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Melaleuca glaberrima
Melaleuca glaberrima
Melaleuca glaberrima

Melaleuca gnidioides Brongn. & Gris NT

 
Myrtaceae 15 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca gnidioides
Melaleuca gnidioides
Melaleuca gnidioides
Melaleuca gnidioides
Melaleuca groveana
Melaleuca groveana

Melaleuca huegelii Endl. LC

 
Myrtaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca huegelii
Melaleuca huegelii
Melaleuca huegelii

Melaleuca hypericifolia Sm. LC

 
Myrtaceae 14 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca hypericifolia
Melaleuca hypericifolia
Melaleuca hypericifolia
Melaleuca hypericifolia

Melaleuca lanceolata Otto LC

 
Myrtaceae 13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca lanceolata
Melaleuca lanceolata
Melaleuca lanceolata
Melaleuca lanceolata

Melaleuca lateritia A.Dietr.

 
Myrtaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca lateritia
Melaleuca lateritia
Melaleuca lateritia

Melaleuca leucadendra (L.) L. DD

മെലാലൂക ലൂകഡെൻട്ര
Myrtaceae 19 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca leucadendra
Melaleuca leucadendra
Melaleuca leucadendra
Melaleuca leucadendra

Melaleuca linariifolia Sm. LC

 
Myrtaceae 55 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca linariifolia
Melaleuca linariifolia
Melaleuca linariifolia
Melaleuca linariifolia

Melaleuca nesophila F.Muell.

 
Myrtaceae 128 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca nesophila
Melaleuca nesophila
Melaleuca nesophila
Melaleuca nesophila

Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake LC

 
Myrtaceae 221 148 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca quinquenervia
Melaleuca quinquenervia
Melaleuca quinquenervia
Melaleuca quinquenervia

Melaleuca radula Lindl.

 
Myrtaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca radula
Melaleuca radula
Melaleuca radula
Melaleuca radula

Melaleuca seriata Lindl.

 
Myrtaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Melaleuca seriata

Melaleuca sparsiflora Turcz.

 
Myrtaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Melaleuca sparsiflora

Melaleuca styphelioides Sm. LC

 
Myrtaceae 41 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca styphelioides
Melaleuca styphelioides
Melaleuca styphelioides
Melaleuca styphelioides

Melaleuca thymifolia Sm.

 
Myrtaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca thymifolia
Melaleuca thymifolia
Melaleuca thymifolia
Melaleuca thymifolia

Melaleuca thymoides Labill.

 
Myrtaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Melaleuca thymoides

Melaleuca thyoides Turcz. LC

 
Myrtaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca thyoides
Melaleuca thyoides