ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Melastoma malabathricum L.

കലദി
Melastomataceae 296 217 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melastoma malabathricum
Melastoma malabathricum
Melastoma malabathricum
Melastoma malabathricum

Melastoma polyanthum Burm. f.

 
Melastomataceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melastoma polyanthum
Melastoma polyanthum
Melastoma polyanthum