ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Melicytus angustifolius (R. Br. ex DC.) Garn.-Jones

 
Violaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melicytus angustifolius
Melicytus angustifolius
Melicytus angustifolius
Melicytus angustifolius